Середа, 12.06.2024, 23:16
Комунальний   заклад   "Г у т я н с ь к и й   л і ц е й"
Богодухівської   міської   ради   Богодухівського   району   Харківської   області

вул. Первухінська, 39Б, смт Гути Богодухівського району Харківської області, 62131
тел. (05758) 61-2-90               e-mail: b-gut@ukr.net

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 212
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Організація навчально-виховного процесу (витяг зі Статуту школи)

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи навчального закладу затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

2.3. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою та педагогічною радою навчального закладу і затверджується відділом освіти.

2.4 . Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цього Статуту.

2.6. Навчальнийзакладздійснюєнавчально-виховний процес за груповою, індивідуальною та інклюзивною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів. Відповідно до кількості годин у навчальному плані розраховується час на кожен предмет.

2.7. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом керівника на підставі особистої заяви, (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження дитини, копії паспорта (у разі повноліття), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-11 класів - документа про відповідний рівень освіти.

2.8. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

2.10. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які
їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня, згідно з діючим законодавством.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.12. Індивідуальне та інклюзивне навчання у навчальному закладі організовується відповідно до положення про індивідуальне чи інклюзивне навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.13. Структура навчального року, (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.

Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаютьсялише за наявності акта, що підтверджує підготовку навчального закладу до роботи в новому навчальному році.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Режим роботи навчального закладу затверджується радою навчального закладу за погодженням з територіальною установою, що виконує функції державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.14. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менш як 30 календарних днів.

2.15. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у першому класі – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та територіальною установою, що виконує функції державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.16. Для учнів 5-11-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частин навчального плану з профільних предметів.

2.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великі перерви (після другого і після третього уроків) –15 хвилин.

2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором та погоджується з територіальною установою, що виконує функції державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.19. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

2.20. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.22. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється навчальних досягнень учнів протягом навчального року

здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь, навичок учнів. У другому класі, за рішенням педагогічної ради навчального закладу, оцінювання учнів може здійснюватись за 12-бальною системою з другого семестру. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.23. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються на обстеження фахівцями відповідної психолого- медико -педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання за інклюзивною формою навчання. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.24. Навчання у випускних (4 ,9 і 11) класах навчального закладу завершується державною підсумкововю атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкововї атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших
поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової
атестації у порядку, що визначено чинним законодавством.

2.25. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.26. Переведення та випуск учнів навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.27. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.28. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності; по закінченні основної школи (9-й клас) – свідоцтво про базову 

загальну середню освіту; по закінченню старшої школи (11клас) – атестат про повну загальну середню освіту.

2.29. Випускникам 9 та 11 класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.30. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х,10 класів можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11 класу похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.31. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книзі обліку та видачі зазначених документів.

2.32. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.33. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.34. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-яке об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.35. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Друзі сайту
Годинник
asher studio© 2024Сайт управляється системою uCoz